Tiệc Gây Quỹ chùa Quan Âm Ngày 10 tháng 6 năm 2018

Tại nhà hàng: New Fortune Restaurant
– 16515 S. Frederick Ave, Gaithersburg, MD 20877