Khóa Tu Một Ngày An Lạc – Chủ Nhật ngày 7 tháng 10, năm 2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trân trọng kính mời quý Đạo hữu, Phật tử, dành thời gian quý báu cùng vân tập về chùa Quan Âm tham dự buổi tu học một ngày, vào Chủ Nhật ngày 7 tháng 10, năm 2018.

Thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Chương trình tu học:
– Chư Tăng đọc truyền Tam quy và Bát quan trai giới để Phật tử được thọ trì
– Tụng kinh, niệm phật, kinh hành, nghe pháp
– Học hỏi, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử bồ đề tâm tăng trưởng, công đức sâu dày, để cùng tiến tu trên bước đường giác ngộ, giải thoát.