Chương Trình Sinh Hoạt GÐPT CHÍ TÂM – năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT – GÐPT CHÍ TÂM 2020
Từ tháng 1 năm 2020 cho đến tháng 12 năm 2019.
Thời gian: 10 giờ 30 sáng cho đến 2 giờ 00 chiều Chủ Nhật hàng tuần