4 – Cúng Ngọ và Cung Tiến Giác linh Cố Thượng Toạ Tân Viên Tịch Thích Quảng Tịnh