5 – Cung Thỉnh Giác Linh Cố Thượng Toạ Thích Quảng Tịnh Yết Phật – Triều Tổ

Cung Thỉnh Giác Linh Cố Thượng Toạ Thích Quảng Tịnh Yết Phật – Triều Tổ thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống.