3 – Lễ Khai Kinh Bạch Phật, Thỉnh Giác Linh, Thọ Tang Cố Thượng Toạ Tân Viên Tịch Thích Quảng Tịnh

Sau lễ Nhập Kim Quan, Ban Kinh Sư Lễ Tang Đã Cử Hành Lễ Khai Kinh Bạch Phật, Thỉnh Giác Linh, Thọ Tang Cố Thượng Toạ Tân Viên Tịch Thích Quảng Tịnh tại Chùa Quan Âm, Maryland..