Thông Tin GĐPT Chí Tâm

Gia Đình Phật Tử Chí Tâm sinh hoạt bình thường.

Thời gian: 10 giờ 30 sáng cho đến 2 giờ 00 chiều Chủ Nhật hàng tuần

Mọi chi tiết xin liên lạc đến anh Htr. Đồng Minh ở số 443-779-9797